Pregled urina

Urin i urinokultura

Uzorak svež jutarnji urin, preporuka laboratorije je da to bude prvi jutarnji urin. Nakon higijene genitalne regije vodom i sapunom uzeti srednji mlaz urina I sakupiti u sterilnu bočicu. Uzorak urina u što kraćem roku doneti u laboratoriju ili držati na hladnom do momenta predaje uzorka.


24 – časovni urin

Koristi se za kvantitativno određivanje parametara iz urina gde se prati izlučivanje metabolita kao pokazatelj bubrežne funkcije. Urin se sakuplja 24 časa. Proces sakupljanja se započinje tako što se prvog dana sakupljanja PRVI JUTRANJI URIN odbaci. Svaka sledeća porcija urina tokom naredna 24 časa sakuplja se u odgovarajuću bocu sa ili bez konzervansa u zavisnosti od prirode parametara koji se analiziraju. Sakupljanje završava tako što se PRVI JUTARNJI URIN drugog dana sakupi sa svim predhodnim porcijama urina. Kompletno sakupljenu količinu urina odneti u laboratoriju na analizu.